Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de ondernemer (Caviabox.nl) die producten en/of diensten op afstand aan de consumenten aanbiedt;
2. Consument: de persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij voor het aangaan van de overeenkomst tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van communicatie op afstand, afgezien van het eventuele ophalen van producten;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Caviabox
Korenstraat 32
5066VB Moergestel
E-mailadres: info@caviabox.nl
KVK nummer: 77795687

Caviabox maakt gebruik van de kleine ondernemingsregeling (KOR) waardoor er geen BTW over de producten en/of diensten wordt gerekend.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke product of dienst van Caviabox en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Caviabox en de consument.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien het aanbod een tijdelijke duur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Alle producten en/of diensten worden waarheidsgetrouw weergegeven met afbeeldingen en een volledige en nauwkeurige omschrijving zodat de consument een goede beoordeling over het aanbod kan maken.
4. Redelijkerwijze kunnen de weergegeven afbeeldingen enige kleurafwijking vertonen. De ondernemer kan precieze kleurweergave dan ook niet garanderen.
5. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
6. het communicatie adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
10. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van fysieke producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het terugzenden van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt vervalt het recht op ontbinding. Het terugzenden van geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de consument. De ondernemer zorgt voor een ontvangstbevestiging na ontvangst en controle van de retourzending. Terugbetaling van het aankoopbedrag van de in juiste staat ontvangen retourzendingen geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
6. die snel kunnen bederven of verouderen;
7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
8, voor losse kranten en tijdschriften;
9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen op caviabox.nl uitgedrukt in € euro’s.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
3. Met uitsluiting van beschreven in lid 9.2 garandeert Caviabox dat prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst niet plaats zullen vinden.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantie geldt niet indien:
– De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
5. Indien de klachten door Caviabox als gegrond worden gezien zal in overleg met de consument tot een passende oplossing worden gekomen.
6. Caviabox vergoed ten hoogste het volledige factuurbedrag. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor andere schade is uitgesloten, waaronder begrepen een aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. De leveringsplicht van Caviabox zal zijn voldaan zodra de door Caviabox geleverde producten een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4. In geval van weigering van de aangeboden levering komen retourzending en opslagkosten alsmede het risico van beschadiging of verlies van geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 12 – Levertijd
1. Na ontvangst van een betaalde bestelling zal Caviabox de producten trachten binnen 30 dagen te leveren.
2. Caviabox zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om in overleg met de consument een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Geconstateerde gebreken moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Caviabox, nadat de consument de gebreken heeft vastgesteld.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien een klacht door Caviabox als gegrond wordt gezien zal het product in overleg vergoed, vervangen of gerepareerd worden.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Caviabox en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 16 – Afwijkingen van de algemene voorwaarden
1. Individuele afwijkingen van de algemene voorwaarden moeten schriftelijk of elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.